Logo Elektron

Energetski pregled

Energetski pregled

Grafika za energetsku obnovljivost

Energetski pregled je dokumentirani postupak koji se provodi s ciljem analize energetskog stanja i utvrđivanja mogućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti zgrade, te kao takav predstavlja prvi korak ka energetskoj obnovi. Svrha energetskog pregleda je izdavanje energetskog certifikata te utvrđivanje mogućnosti smanjenja potrošnje energije i ostvarivanja ušteda nakon primjene mjera za povećanje energetske učinkovitosti.

Za potrebe provedbe energetskog pregleda potrebno je prikupiti podatke o potrošnji svih energenata i vode u proteklom razdoblju (za zadnje tri godine), te građevinsku (i arhitektonsku), elektrotehničku i strojarsku dokumentaciju, ako ista postoji.

U svrhu pregleda obavljamo i fizički pregled građevine zbog utvrđivanja stvarnog stanja na terenu, prikupljanja dodatnih informacija o objektu od osoba zaduženima za održavanjem zgrade i sustava te potrebnih mjerenja ako projektna dokumentacija ne postoji ili je nepotpuna.

Stručno i kvalitetno proveden energetski pregled temelj je za kvalitetan projektni zadatak na temelju kojeg se mogu zatražiti sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, banaka, lokalne samouprave, a ovisno o ponudi u tom trenutku.

Energetski pregled zgrade obvezno uključuje:

 • analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite (analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade),
 • analizu energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja,
 • analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije,
 • analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode,
 • analizu energetskih svojstava sustava elektroinstalacija, rasvjete, kućanskih aparata i drugih potrošača energije,
 • analizu upravljanja svim tehničkim sustavima zgrade,
 • potrebna mjerenja gdje je to nužno za ustanovljavanje energetskog stanja i /ili svojstava,
 • analizu mogućnosti promjene izvora energije,
 • analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitih sustava,
 • prijedlog ekonomski povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade, ostvarive uštede, procjenu investicije i period povrata, izvještaj s preporukama za optimalni zahvat.

Po izvršenom energetskom pregledu izrađuje se Elaborat o energetskom stanju s preporukama te se potom izdaje energetski certifikat.

Po izvršenom energetskom pregledu izdaje se energetski certifikat koji vrijedi 10 godina.

Izvješće o energetskom pregledu koji podnosi ovlaštena osoba za energetski pregled prema Zakonu treba sadržavati:

 • podatke o osnovnoj potrošnji energije građevine s pokazateljima potrošnje,
 • podatke o usklađenosti svojstava građevine s tehničkim propisima o energetskim svojstvima zgrada i drugim propisima o energetskoj učinkovitosti krajnje potrošnje energije građevine,
 • procjenu energetske učinkovitosti odnosno pokazatelja energetske učinkovitosti,
 • identifikaciju mjera za smanjenje potrošnje energije i poboljšanje energetske učinkovitosti
 • procjenu ušteda energije i postupke za utvrđivanje ušteda,
 • izračun isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti,
 • preporuke o provedbi mjera za gospodarenje energijom i poboljšanje energetske učinkovitosti,
 • druge potrebne podatke.

Izvješće o provedenom energetskom pregledu je rezultat energetskog pregleda koji izrađuje i potpisuje ovlaštena osoba za energetske preglede i predaje ga naručitelju.

U zaključku izvješća o energetskom pregledu se navodi lista mjera za poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini te uštede u potrošnji energije, vode i novca koje će biti ostvarene.

U stručnoj praksi razlikuju se dvije vrste energetskih pregleda (audita) u zgradarstvu: 

Preliminarni (jednostavni) ili tzv. walk-through energetski pregled, koji uključuje kratki uvid u stanje energetskih svojstava zgrade, s ciljem utvrđivanja potencijala za povećanje energetske učinkovitosti, odnosno potrebe za provođenjem detaljnog energetskog pregleda.

Detaljni energetski pregled s izradom investicijske studije za projekt poboljšanja energetske učinkovitosti koji uključuje detaljnu energetsku analizu svih građevinskih i tehničkih sustava u zgradi:

 • analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije 
 • analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava objekata
 • energetsko, ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera
 • završni izvještaj o energetskom pregledu

Osim obveze ishođenja energetskog certifikata zgrada, postoje i obveze provođenja redovnih energetskih pregleda građevina i to za:

 • građevinu koju veliki potrošač koristi za obavljanje svoje djelatnosti. Veliki potrošač je potrošač iz sektora industrije čija ukupna godišnja neposredna potrošnja energije u građevinama koje koristi za obavljanje svoje djelatnosti prelazi 10000 MWh.
 • javnu rasvjetu (koja uključuje i javnu rasvjetu na cestama izvan naselja),
 • zgrade javne namjene čija korisna (neto) površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja 2015. čija korisna (neto) površina prelazi 250 m²,
 • postojeće zgrade ili dijelove zgrada koji čine samostalne uporabne cjeline i koje podliježu obvezi energetskog certificiranja zgrada,
 • sustave grijanja u zgradama s kotlom na tekuće, plinovito gorivo ukupne nazivne snage 20 kW i veće,
 • sustave hlađenja i klimatizacije u zgradama s jednim ili više uređaja za proizvodnju toplinske/rashladne energije ukupne nazivne snage 12 kW i veće.

ELEKTRON je ovlašten za provođenje svih vrsta energetskih pregleda (općeg ili detaljnog) kao i ocjenu potencijala za provođenje mjera energetske učinkovitosti u Vašem objektu.