Energetski pregled velikih poduzeća

KOJE JE PODUZEĆE VELIKO?

Trgovačko društvo koje ispunjava barem 2 od sljedećih uvjeta:

UKUPNA AKTIVA OD NAJMANJE 130.000.000,00 kuna

GODIŠNJI PRIHOD OD NAJMANJE 360.000.000,00 KUNA
PROSJEČNO NAJMANJE 250 RADNIKA TIJEKOM POSLOVNE GODINE

VELIKA PODUZEĆA PROVODE ENERGETSKI PREGLED  SVAKE 4 GODINE

VELIKA PODUZEĆA dužna su provesti energetski pregled na način utvrđen odredbama zakona kojim se uređuje područje energetske učinkovitosti I odredbama pravilnika o energetskom pregledu za VELIKA PODUZEĆA

ENERGETSKI PREGLED obuhvaća analizu tehničkih i energetskih svojstava građevina i analizu svih tehničkih i procesnih sustava velikog poduzeća, odnosno svih sustava proizvodnje, transformacije,distribucije i potrošnje energije/ vode/sirovina koje troše energiju i vodu s ciljem otvrđivanja učinkovitosti.

ENERGETSKI PREGLED  obuhvaća i analizu transporta odnosno voznog parka ako poduzeće koristi više od 50 registriranih vozila ili ako je snaga svih registriranih vozila firme veća od 3000 kW.

Na osnovu analize prikupljenih podataka, izrađuje se prijedlog specifičnih energetskih, tehničkih, ekoloških i ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti pojedinog velikog poduzeća.

 

VELIKA PODUZEĆA koja uvedu sustav upravljanja energijom po normi HRN ISO 50001 na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama, nisu dužna izraditi energetski pregled za velika poduzeća.

 

ZAKONSKA PODLOGA:

 

Direktiva o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU – EED

Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)

Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15)

Velika poduzeća dužna su čuvati izvješće o provedenom energetskom pregledu za velika poduzeća najmanje deset godina.

Energetski pregled za velika poduzeća provodi fizička ili pravna osoba koja za to ima ovlaštenje (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).

PREKRŠAJNE ODREDBE

Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj veliko poduzeće ako:

ne izradi energetski pregled za velika poduzeća (članak 19. stavak 1.)

ne izradi prvi energetski pregled za velika poduzeća u određenom roku (članak 43. stavak 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba velikog poduzeća novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.

 

OSNOVNA RAZLIKA  NORME ISO 50001  i  ENERGETSKOG PREGLEDA ZA VELIKA PODUZEĆA

 

NORMA ISO 50001:

• pregled postojećeg stanja zgrade/postrojenja

• analiza potrošnje energije

• edukacija zaposlenika

• interni energetski pregled

• akcijski plan

• implementacija i kontinuirano mjerenje sustava gospodarenja energijom

• revizija (kontrola) i unaprjeđenje postojećih planova i postupaka SVAKE GODINE

 

ENERGETSKI PREGLED VELIKOG PODUZEĆA:

Prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15):

• pregled postojećeg stanja zgrade/postrojenja

• analiza potrošnje energije

• prijedlog mjera i analiza potencijalnih ušteda

• analiza isplativosti

• SVAKE  4 GODINE

 

OPĆI KONCEPT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST  = suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane ili se još i poboljšaju

ENERGETSKA UČINKOVITOST = štednja energije

ENERGETSKA UČINKOVITOST = smanjenje gubitaka u svim dijelovima energetskog lanca

 

BITNI RAZLOZI PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VELIKIM PODUZEĆIMA:

 

• zakonodavni        (EU direktive, hrvatski zakoni i pravilnici)

• ekonomski            (troškovi energije)

• energetski             (lokalni i globalni)

• zaštita okoliša      (lokalni i globalni)

• konkurentnost     (lokalno, EU i globalno)

 

Krajnji rok za ENERGETSKI PREGLED VELIKOG PODUZEĆA je 01.01.2017. prema trenutno važećim propisima.