Energetski certifikat

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji predočava energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Čemu služi energetski certifikat zgrade ?

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Što sadrži energetski certifikat zgrade ?

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova, te popis primijenjenih propisa i normi. 

Energetski certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu (stan, ured i sl.). 
U slučaju kad zgrada u cjelini već ima energetski certifikat, tada je važeći energetski certifikat onaj koji je izdan za tu samostalnu uporabnu cjelinu.

Može li se izraditi energetski certifikat samo za jedan stan u zgradi?

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine. 

Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Koliko dugo vrijedi energetski certifikat zgrade?

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

Koje zgrade trebaju imati energetski certifikat ?

Energetski certifikat mora imati: 

- svaka zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup 

- svaka zgrada javne namjene, ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m²

Može li se izraditi energetski certifikat samo za jedan stan u zgradi ?

Energetski certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu (stan, ured i sl.). 
U slučaju kad zgrada u cjelini već ima energetski certifikat, tada je važeći energetski certifikat onaj koji je izdan za tu samostalnu uporabnu cjelinu.

Kada treba izraditi energetski certifikat nove zgrade ?

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon. 

Za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², investitor je dužan prije početka uporabe zgrade odnosno puštanja u pogon dostaviti energetski certifikat tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera. 

Za ostale zgrade energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

Kada treba izraditi energetski certifikat postojeće zgrade ?

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju, iznajmljuju, daju u leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid kupcu, najmoprimcu ili zakupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, iznajmljivanju, leasingu ili zakupu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Tko može izraditi energetski certifikat zgrade ?

Energetski certifikat može izraditi isključivo ovlaštena fizička ili pravna osoba. 
Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata izdaje Ministarstvo nadležno za graditeljstvo.

Što je potrebno za izradu energetskog certifikata ?

Za nove zgrade 
Za izradu energetskog certifikata nove zgrade potrebno je ovlaštenoj osobi dostaviti: 
- glavni projekt 
- završno izvješće nadzornog inžinjera 
- pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 

Za postojeće zgrade 
Za izradu energetskog certifikata postojeće zgrade ovlaštena osoba mora provesti energetski pregled zgrade. Investitor ili vlasnik zgrade dužan je ovlaštenoj osobi omogućiti provođenje energetskog pregleda i osigurati sve podatke, tehničku dokumentaciju građevine i drugu dokumentaciju, a osobito: 
- podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u građevini za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine putem računa od opskrbljivača ili na drugi način 
- tehničku dokumentaciju građevine i tehničku dokumentaciju opreme ugrađene u sustavima koji su predmet pregleda

Kolika je cijena energetskog certifikata?

Cijena provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata definirana je Odlukom Ministarstva nadležnog za graditeljstvo. 

Pogledajte cijene u rubrici Linkovi.

http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Odluka_energetska_ucinkovitost.pdf

Cijenu energetskog pregleda i energetskog certifikata ELEKTRON određuje ovisno o građevinskoj (bruto) površini zgrade te o vrsti i složenosti zgrade.  Velika je razlika u cijeni za postojeće zgrade i za nove pošto je  kod postojećih zgrada obavezno provesti i kompletni energetski pregled objekta, analizu računa za potrošnju energije i izvješće o provedenom energetskom pregledu. Između postojećih zgrada i novih zgrada razlika u cijeni može biti do 5 puta. Cijenu izrade energetskog certifikata poveća i nepostojanje kompletne projektne dokumentacije izrađena po novim tehničkim propisima.

Ministarstvo graditeljstva I prostornog uređenja je propisalo najviše cijene koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada.