NACRT KLJUČNIH ELEMENATA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA“


Uvod

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore u pripremi i provedbi ulaganja s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno smanjenja potrošnje energije u zgradama stambenog sektora, odnosno višestambenim zgradama.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 (MGIPU (PT1)) odgovorno je za objavu Poziva, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 (FZOEU (PT2)) odgovorno je za provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te nadzor provedbe odabranih projekata. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  kao Upravljačko tijelo (MRRFEU (UT)) upravlja i odgovorno je za cjelokupnu provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK).

U sklopu ovog Poziva dodjeljuju se bespovratna sredstva koja će se koristiti za provedbu aktivnosti definiranih u dvije grupe:

GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade

Grupa aktivnosti uključuje:

· energetski pregled i izradu energetskog certifikata prije i nakon energetske obnove

· glavni projekt energetske obnove (elaborati, ako je primjenjivo)

· provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije

· stručni nadzor građenja i projektantski nadzor

· upravljanje projektom i administraciju

GRUPA 2 – Horizontalne mjere

Grupa aktivnosti uključuje:

· upravljanje Projektom

· vidljivost Projekta i promidžbu

· revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora, ako je primjenjivo

Višestambena zgrada u smislu ovog Poziva je svaka zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% građevinske bruto površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambene jedinice, kojom upravlja upravitelj zgrade. Predmet projektnog prijedloga mora biti višestambena zgrada u kojoj se najmanje 66% građevinske bruto površine koristi za stanovanje suvlasnika stanova te čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu. Jedinstvena arhitektonska cjelina podrazumijeva jedinstvenu konstruktivnu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija. Predmet jednog projektnog prijedloga moraju biti sve zgrade koje čine jedinstvenu arhitektonsku cjelinu.

Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera

Prihvatljivi prijavitelji (korisnici) u sklopu ovog Poziva su:

GRUPA 1 - ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrad e koja je predmet projekta.

Ukoliko postoji više predstavnika suvlasnika/upravitelja jedne višestambene zgrade (jedinstvene arhitektonske cjeline), predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog predstavnika suvlasnika/upravitelja koji podnosi projektni prijedlog za cijelu višestambenu zgradu (jedinstvenu arhitektonsku cjelinu).

Ukoliko upravitelj zgrade upravlja s više zgrada, može dostaviti više pojedinačnih projektnih prijedloga za svaku višestambenu zgradu pojedinačno (jedinstvenu arhitektonsku cjelinu), dakle, sklapa se jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednu višestambenu zgradu.

GRUPA 2 -   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)  kao središnje mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Prilikom podnošenja projektnog prijedloga s jedne strane i provedbe Poziva s druge, FZOEU je dužan osigurati odgovarajuće razdvajanje dužnosti Prijavitelja i PT2.

Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

GRUPA 1

1. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata, prije i nakon provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke;

2. Projektna dokumentacija - izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, izrada elaborata. Glavni projekt i elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16), propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnim propisom;

3. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;

4. Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava;

5. Zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE;

6. Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;

7. Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe jedinstvene arhitektonske cjeline;

8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;

9. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode;

10. Stručni nadzor građenja;

11. Projektantski nadzor, ako je primjenjivo;

12. Usluga koordinatora za zaštitu na radu, ako je primjenjivo;

13. Upravljanje projektom i administracija.

 

Napomena: Aktivnosti energetskog pregleda zgrade, izrade izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata, prije provedene energetske obnove, kao i aktivnosti izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade, uvjeti su prihvatljivosti te ih je potrebno izvršiti prije podnošenja projektnog prijedloga. Navedene aktivnosti u sklopu ovog Poziva mogu se retroaktivno financirati, ukoliko zadovoljavaju sve ostale kriterije koji će biti navedeni u Pozivu.

Popis tehničkih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske obnove u višestambenim zgradama bit će sastavni dio Poziva.

 

GRUPA 2

1. Vidljivost Projekta i promidžba:

•         kreativno oblikovanje i tisak promotivnih materijala

•         zakup medijskog prostora – oglašavanje

•         izrada i ažuriranje tematske internetske stranice Projekta

•         radionice (najam prostora i svi ostali troškovi vezani za realizaciju)

 

2. Aktivnosti upravljanja Projektom:

· plaće zaposlenika koji rade na pripremi, provedbi i praćenju Projekata

•         putni troškovi vezani uz provedbu Projekta

•         ostali administrativni troškovi

 

3. Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora, ako je primjenjivo

 

Indikativno, ukupni iznos bespovratnih sredstava koje se mogu dodijeliti u okviru Poziva

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovoga Poziva iznosi

152 .000.000,00 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj i dodijelit će se kako slijedi:

 

- Najmanje 97% (147.440.000,00 HRK) za financiranje aktivnosti iz GRUPE 1

- Najviše 3% (4.560.000,00 HRK) za financiranje aktivnosti iz GRUPE 2

 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog Poziva . Rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru ovog Poziva bit će 90 kalendarskih dana od dana objave Putem privremenog modaliteta Poziva osigurava se provjera kvalitativnih aspekata projektnih prijedloga uz međusobnu usporedbu projektnih prijedloga .

 

Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koje se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele

Najniža, odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga:

GRUPA 1

a) najniži iznos 50 .000,00 HRK

b) najviši iznos 1 0.000.000,00 HRK

GRUPA 2

a) najviši iznos 4.560.000,00 HRK

 

Kategorija i intenzitet potpore

 

GRUPA 1

Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti iz GRUPE 1 - energetska obnova višestambene zgrade iznosi kako slijedi:

 

Aktivnost

Intenzitet iznosa bespovratnih sredstava

Energetski pregled i izrada energetskog certifikata prije i nakon obnove

85%

Glavni projekt energetske obnove (elaborati, ako je primjenjivo)

85%

Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije

60%

Stručni nadzor građenja/

Projektantski nadzor

60%

Upravljanje projektom i administracija

85%

 

GRUPA 2

Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti Prijavitelja iz GRUPE 2- horizontalne mjere iznosi kako slijedi:

Aktivnost

Stopa

Upravljanje projektom

85%

Vidljivost projekta i promidžba

85%

Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora, ako je primjenjivo

85%

 

Državne potpore

 

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ovoga Poziva mogu sadržavati elemente državnih potpora, ovisno o tome obavljaju li se unutar višestambene zgrade tržišne (gospodarske) aktivnosti. Detalji dodjele državnih potpora bit će opisani u okviru Poziva.

 

Indikativni udio prijavitelja u sufinanciranju

 

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem osigurati sredstva:

a) razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva, i

b) svih neprihvatljivih troškova.

 

Vanjsko financiranje može obuhvatiti:

- u slučaju projekata kojima dodjela bespovratnih sredstava nije predmet državnih potpora, bilo koja sredstava osim sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova;

- u slučaju projekata kojima je dodjela bespovratnih sredstava predmet državnih potpora, isključivo sredstava osigurana po tržišnim uvjetima (npr. zajam ili jamstvo poslovne banke ili javnog tijela uz uvjet da se primjenjuju tržišni uvjeti).

 

Indikativna prihvatljiva lokacija projekta

 

Geografski obuhvat ovog Poziva ograničen je na područje Republike Hrvatske.

 

Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga

 

1. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga za GRUPU 1

 

- Višestambena zgrada mora biti energetskog razreda D ili nižeg (E, F, G) u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C ili nižeg (D, E, F, G) u primorskoj Hrvatskoj

- Višestambena zgrada mora biti postojeća i imati najmanje 66% građevinske (bruto) površine koja se koristi za stanovanje suvlasnika stanova

- Višestambena zgrada ne smije biti pojedinačno nepokretno kulturno dobro

- Predmet projektnog prijedloga mora biti energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (Q H,nd )

- Prijavitelj ne ostvaruje niti će se u razdoblju od 3 (tri) godine po završetku provedbe projekta prijaviti za ostvarivanje prava na zajamčenu tarifu (zajamčenu otkupnu cijenu) za mjere proizvodnje energije iz obnovljivih izvora koje se prijavljuju za financiranje u sklopu ovog Poziva

- Prijavitelj mora imati izrađeno Izvješće o energetskom pregledu zgrade, kao i važeći energetski certifikat ne stariji od 13. studenoga 2012. godine

- Prijavitelj mora imati izrađen glavni projekt energetske obnove zgrade ne stariji od 1. srpnja 2013. godine

 

Projekt energetske obnove višestambene zgrade na kojoj su započeli radovi energetske obnove nije prihvatljiv u okviru ovog Poziva.

 

Gore navedena dokumentacija (Izvješće o energetskom pregledu zgrade i energetski certifikat prije obnove te glavni projekt/elaborati za energetsku obnovu) mora biti izrađena i priložena projektnom prijedlogu dostavljenom u sklopu ovog Poziva te je moguće uključiti zahtjev za financiranje aktivnosti pripreme dokumentacije koje su već provedene i plaćene iz sredstava Prijavitelja (Korisnika), a u skladu s najnižim i najvišim iznosima bespovratnih sredstva koja se mogu dodijeliti u okviru ovog Poziva. Ova odredba uvjetovana je zadovoljavanjem ostalih kriterija iz Poziva (npr. poštivanjem odredbi o javnoj nabavi).

 

2. Kriteriji odabira projektnih prijedloga za GRUPU 1

      Ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga

 

- Financijska održivost projekta

- Omjer projektirane uštede toplinske energije na godišnjoj razini u odnosu na iznos traženih bespovratnih sredstava

- Postotni iznos projektirane uštede toplinske energije

- Godina izgradnje višestambene zgrade

- Trenutni energetski razred

- Broj stambenih jedinica

- Doprinos održivom razvoju

- Korištenje obnovljivih izvora energije

- Smanjenje emisija CO 2

 

Svaki projektni prijedlog ocjenjuje se po kriterijima vezanim uz ciljeve Poziva, financijskim i tehničkim kriterijima te doprinosu koji ostvaruju u rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju te održivom razvoju.

 

U modalitetu privremenog poziva, nakon što su svi projektni prijedlozi bodovani, priprema se rang-lista projektnih prijedloga rangiranih po ukupno ostvarenom broju bodova (kvalitativno rangiranje).

 

Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja

 

Prijavni obrazac (A dio) – ispunjava se elektronski u MIS-u ( https://esif-wf.mrrfeu.hr )

Prijavni obrazac (B dio) – sadrži tehničke podatke o višestambenoj zgradi (npr. površina zgrade, godina izgradnje, broj stambenih jedinica, projektirana ušteda toplinske energije itd.)

Izjava Prijavitelja – potpisom Izjave potvrđuje se da su svi podaci priloženi prijavi istiniti i točni te da projekt zadovoljava opće i specifične kriterije Poziva

Izjava ovlaštenog projektanta – potpisom Izjave ovlašteni projektant glavnog projekta energetske obnove potvrđuje da zgrada koja će se obnoviti nije pojedinačno nepokretno kulturno dobro te izjavljuje je li za izvođenje radova na energetskoj obnovi potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje

Izvješće o energetskom pregledu zgrade i energetski certifikat zgrade – ne stariji od 13. studenoga 2012. godine

Glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade – ne stariji od 1. srpnja 2013. godine

Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra – dokaz da je upravitelj registriran u Republici Hrvatskoj za poslove upravljanja zgradama

Međuvlasnički ugovor – dokaz da je Prijavitelj od strane suvlasnika ovlašten za upravljanje predmetnom nekretninom (ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu, odnosno jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, postoji više međuvlasničkih ugovora, odnosno postoji više predstavnika suvlasnika/upravitelja, potrebno ih je sve priložiti)

Ugovor o upravljanju zgradom kojim se definiraju ovlaštenja i obveze upravitelja zgrade (ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu, odnosno jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, postoji više Ugovora o upravljanju, odnosno postoji više upravitelja, potrebno ih je sve priložiti)

Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika – ukoliko se projektni prijedlog odnosi na jedinstvenu arhitektonsku cjelinu kojom upravlja više upravitelja, predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog upravitelja/predstavnika suvlasnika kao Prijavitelja

Odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade donesenu temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine

Ažurirani popis suvlasnika zgrade izrađen od strane Upravitelja zgrade/predstavnika suvlasnika s izraženom korisnom površinom te podatkom o namjeni (stanovanje ili komercijalna djelatnost) pojedinog suvlasničkog dijela

Dokaz da je višestambena zgrada koja je predmet energetske obnove postojeća

BON2/SOL2 računa višestambene zgrade

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za osobu ovlaštenu za zastupanje Prijavitelja izdano od nadležnog suda i njegovih stalnih službi

 

Indikativni popis neprihvatljivih izdataka

 

Planirani izdaci projekta moraju biti u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014) i dodatnim uvjetima za prihvatljivost izdataka primjenjivima na predmetnu dodjelu.

 

Nabava:

Kod podnošenja projektnih prijedloga i tijekom provedbe projekta, Prijavitelj (Korisnik) se mora pridržavati postupka javne nabave za subjekte koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

U slučaju da Prijavitelj (Korisnik) nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) – prilikom nabave radova, robe i usluga unutar ovog Poziva dužan je pridržavati se odredbi „Pravilnika o postupcima nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“  koji će biti prilog dokumentaciji Poziva.

Pravilnik navodi obavezu poštivanja načela nabave (načelo racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava, načelo slobodnog kretanja roba i usluga te načelo slobode poslovnog nastana, načelo jednakog postupanja i nediskriminacije, načelo transparentnosti, načelo uzajamnog priznavanja, načelo izbjegavanja sukoba interesa te načelo zaštite tržišnog natjecanja) te definira postupke nabave ovisno o procijenjenoj vrijednosti radova, robe i usluga.

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14222